USD 319.19 EUR 339.01 RUB 5.5
استانا:

زورلىق كورگەن بالالار مەن ادام ساۋداسىنىڭ قۇرباندارىنا وتەماقى تولەنبەك

قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردان ٴجابىر كورگەندەردiڭ جەكەلەگەن ساناتتارىنا سوت ۇكiمi شىققانشا بiرجولعى قارجىلىق وتەماقى تولەۋ كوزدەلiپ وتىر. مۇنىڭ قۇقىقتىق نەگىزدەرi «جابىرلەنۋشىلەرگە زياندى وتەۋ قورى تۋرالى» زاڭ جوباسىندا ايقىندالعان. بۇگiن ٴماجiلiستiڭ جالپى وتىرىسىندا اتالمىش زاڭ جوباسى بiرiنشi وقىلىمدا ماقۇلداندى، دەپ حابارلايدى baq.kz تiلشiسi.

«زاڭ جوباسىندا اقشالاي وتەماقىنىڭ مولشەرلەرى بەلگىلەنۋدە، بۇل قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ٴتيىستى ٴىس-شارالاردى وتكىزگەنشە جابىرلەنۋشىلەرگە باستاپقى كەزدە كورسەتiلەتiن قولداۋ بولادى. بۇل وتەماقىنى پروكۋراتۋرا ورگاندارى كەيىننەن كىنالى تۇلعادان الۋى ٴتيىس. ودان ٴارى كىنالى تۇلعانىڭ جابىرلەنۋشىگە كەلتىرگەن زياندى وتەۋى سوت تارتىبىندە جۇزەگە اسىرىلادى، ياعني قولدانىستاعى ٴتارتىپ وزگەرمەيدi»، - دەپ باياندادى قر قارجى مينيسترi باقىت سۇلتانوۆ.

وتەماقى جابىرلەنۋشىلەرگە زياندى وتەۋ قورىنان تولەنەدi. ونى قۇرۋ قولدانىستاعى قىلمىستىق - پروسەسستىك كودەكستە كوزدەلگەن.

«قوردىڭ جۇمىس تەتىگى قازىناشىلىقتاعى باقىلاۋ شوتى ارقىلى ىسكە اسىرىلادى. بۇل ەڭ ۇنەمدى سحەما. بۇل قاراجات تۇسەتىن جانە جۇمسالاتىن شوت. سوندىقتان، قوردا زاڭدى تۇلعا، باقىلاۋ ورگاندارى، اكىمشىلىك شىعىستار مەن زالالدار بولمايدى. تولەمدەردى باقىلاۋدى قولدانىپ جۇرگەن تاجىريبە بويىنشا قازىناشىلىق جۇرگىزەتىن بولادى.

زاڭ جوباسىنا سايكەس قوردىڭ مىناداي ٴتورت قاراجات كوزى بار: 1) سوت سالاتىن تىركەلگەن تولەمدەر; 2) پروسەسستىك مىندەتتەردى ورىنداماعانى ٴۇشىن اقشالاي ٴوندىرىپ الۋ; 3) تۇزەۋ جۇمىستارى بويىنشا تۇسىمدەر; 4) كىنالى تۇلعادان وتەماقىنى رەگرەستىك قايتارىپ الۋ»، - دەيدi مينيستر.

جابىرلەنۋشىلەردىڭ ٴۇش ساناتى ايقىندالعان. بiرiنشi سانات - سەكسۋالدىق زورلىق-زومبىلىق كورگەن كامەلەتتiك جاسقا تولماعاندار، ادام ساۋداسى جانە ازاپتاۋ قۇرباندارى. ەكىنشىسi - دەنساۋلىعىنا اۋىر زيان كەلگەندەر جانە ادامنىڭ يممۋن تاپشىلىعى ۆيرۋسىن جۇقتىرعاندار. ٴۇشىنشى سانات - قايتىس بولعان جابiرلەنۋشiنiڭ قۇقىقتىق ميراسقورى.

«وتەماقىنىڭ مولشەرلەرى زاڭ جوباسىندا ايقىندالعان. بiرiنشi ساناتتاعى جابىرلەنۋشىلەرگە تولەنتiن وتەماقى مولشەرى – 30 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش. بۇل 2016 جىلعى ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش بويىنشا – 63630 تەڭگە. ەكiنشi ساناتتاعى جابىرلەنۋشىلەرگە 40 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش بەرiلەدi. بۇل – 84840 تەڭگە. ٴۇشiنشi ساناتتىعى جابىرلەنۋشىگە – 50 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش. بۇل – 106050 تەڭگە. وتەماقى مولشەرi جابىرلەنۋشىلەر بويىنشا قۇقىقتىق ستاتيستيكانىڭ دەرەكتەرى نەگىزىندە ايقىندالعان»، - دەدi مينيستر.

زاڭ جوباسىندا قوردان تولەمدەردى تولەۋ ٴتارتىبى كوزدەلگەن. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جابىرلەنۋشىگە قۇقىقتارىن ٴتۇسىندىرiپ، ودان ٴوتىنىش قابىلدايدى، ودان كەيiن وتەماقى بەلگىلەيدى جانە ولاردىڭ تiزiمiن قازىناشىلىققا جىبەرەدى. ەكi جىل iشiندە قوردا اقشا جيناقتالىپ، تەك سودان كەيىن عانا باستاپقى تولەمدەر تولەنە باستايدى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي