USD 331.87 EUR 353.31 RUB 5.56
استانا:

ساراپشىلار جىلجىمايتىن مۇلىكتەردى قاي كەزدە ساتىپ السا ٴتيىمدى بولاتىنىن ايتتى

homsters.kz جىلجىمايتىن مۇلىك ساتىپ الۋشىلارعا ارنالعان حالىقارالىق ونلاين-سەرۆيسىنىڭ ساراپشىلارى جاڭا ۇيلەر تۋرالى ٴوز مالىمەتتەر بازاسى نەگىزىندە الماتىنىڭ كوتتەدجدى كەنتتەرى مەن تاۋنحاۋستارىنداعى ۇزدىك ۇسىنىستارعا شولۋ جاسادى، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

كۇزدىڭ سوڭى مەن قىس – كوتتەدجدەر مەن تاۋنحاۋستار ساتىپ الۋعا ەڭ قولايلى كەزەڭ. جىلدىڭ بۇل مەزگىلدەرىندە مۇنداي باسپانالار بويىنشا مامىلەلەر از جاسالادى دا، كەيبىر نىسانداردىڭ باعاسى، اسىرەسە، قىسقى مەرەكەلەر قارساڭىندا، تومەندەۋى مۇمكىن. بۇعان قوسا، تاۋنحاۋستاردان ۇيلەر مەن اپارتامەنتتەردى قىستا ساتىپ العان قوجايىن كوكتەم شىققاننان كەيىنگى بەلسەندى جۇمىستارعا دەيىن ينتەرەر مەن لاندشافت ديزاينى جوبالارىن جاساپ ۇلگەرەدى.

"مۇنداي باسپانالاردىڭ ەليتالىق سەگمەنتىندە تۇرعان وڭتۇستىك استاناداعى ۇزدىك ۇسىنىستاردىڭ ٴبىرى – ٴال-فارابي داڭعىلىنان جوعارى، وسپانوۆ كوشەسى اۋدانىندا ورنالاسقان esentai river townhouse رەزيدەنسياسى. نىساننىڭ ساۋلەت وبرازى ۆيكتوريا ٴداۋىرى ٴستيلىنىڭ ىقپالىمەن جاسالعان. رەزيدەنسيادان بىرنەشە قادامدىق جەردە haileybury مەكتەبى مەن «سۇڭقار» شاڭعى ترامپليندەرى كەشەنى بار. esentai river townhouse ٴۇيدى قاشىقتان باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن itownhouse جۇيەسىمەن جابدىقتالعان ٴتورتقاباتتى 43 تاۋنحاۋستان تۇرادى. ٴار كوتتەدجدىڭ كولىك تۇراعى مەن ىشكى اۋلاسى بار. كەشەننەن اۋدانى 182 شارشى مەترگە جەتەتىن بەس جانە التى بولمەلى اپارتامەنتتەردى ساتىپ الۋعا بولادى. esentai river townhouse رەزيدەنسياسىنداعى تاۋنحاۋستىڭ قۇنى – 118،3 ملن. تەڭگەگە جۋىق (شارشى مەترى – 650 مىڭ تەڭگە). قۇرىلىستىڭ ٴبىرىنشى كەزەگى 2016 جىلدىڭ جەلتوقسانىندا پايدالانۋعا بەرۋگە دايىندالىپ جاتىر" - دەيدى ساراپشىلار.

جوعارى ساناتتى سەگمەنتتەگى تاعى ٴبىر تارتىمدى ۇسىنىس – باعاناشىل اۋدانىنداعى جەكە گاراجدارى مەن ٴۇي ماڭىنداعى ۋچاسكەلەرى بار 36 تاۋنحاۋستان تۇراتىن «اماني» كوتتەدج قالاشىعى. قالاشىقتىڭ جالپى اۋدانى – 1،6 گا، وندا سپورت جانە بالالار الاڭدارى، جۇگىرۋ جانە سەرۋەندەۋ ايماقتارى، دۇكەن مەن بالالار ورتالىعى بار. تاۋنحاۋستاردىڭ بارىنە «اقىلدى ٴۇي» جۇيەسى ورناتىلعان. ٴۇي سالۋشىلار اۋدانى 340-تان 380 شارشى مەترگە دەيىنگى باسپانالاردى ۇسىنادى، ٴبىر شارشى مەترىنىڭ قۇنى – 450 مىڭ تەڭگە. كوتتەدج قالاشىعى 2016 جىلدىڭ ساۋىرىندە پايدالانۋعا بەرىلگەن.

"الماتىدا، اسىرەسە، قالانىڭ ورتالىعىندا تاۋنحاۋستار بويىنشا ۇسىنىس اسا كوپ ەمەس. سونداي ساناۋلى نىساننىڭ ٴبىرى – ناحيموۆ كوشەسىندەگى تاۋنحاۋس. ول ٴال-فارابي داڭعىلى ماڭىندا، سەيفۋللين داڭعىلىنداعى جولايرىققا جاقىن ورنالاسقان جانە تورتدەڭگەيلى ەكى بلوكتان تۇرادى. مۇندا شارشى مەتردىڭ قۇنى – 559 مىڭ تەڭگە. رەيتينگتىڭ باسىندا تۇرعان كەشەنگە قاراعاندا، بۇل تاۋنحاۋستا اۋدانى 62 شارشى مەتر بولاتىن ٴبىر، 75 شارشى مەتر بولاتىن ەكى جانە 94 شارشى مەتر بولاتىن ٴۇش بولمەلى پاتەرلەر ساتىلادى. نىسان 2016 جىلدىڭ ٴبىرىنشى توقسانىندا تاپسىرىلعان" - دەيدى ماماندار.

كوتتەدج قالاشىقتارىنداعى ۇسىنىستاردىڭ ٴبارى ەليتا سەگمەنتىندە ەمەس. ەكونوم-كلاسس بويىنشا دا بىرنەشە نىسان بار. مىسالى، قارابۇلاق كەنتىندەگى alma village كوتتەدج قالاشىعى. بۇل – الماتىنىڭ ٴىرى كوتتەدج قالاشىقتارىنىڭ ٴبىرى. قۇرىلىسشىلاردىڭ جوسپارى بويىنشا كەشەن بىرنەشە تيپتەگى 503 ۇيدەن تۇرۋى كەرەك: ەكى قاباتتى كوتتەدجدەر (152-195 شارشى مەتر)، تاۋنحاۋستار (118 شارشى مەتر)، بلوكتالعان ەكى قاباتتى ۇيلەر (129 شارشى مەتر) جانە 1-3 بولمەلى كوپپاتەرلى ۇيلەر (84 شارشى مەترگە دەيىن). شارشى مەتردىڭ قۇنى 190 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. كەشەندە تولىققاندى ينفراقۇرىلىم قاراستىرىلعان – بالاباقشا مەن مەكتەپتەن باستاپ، ٴوزىنىڭ دەربەس ساۋدا ورتالىعىنا دەيىن. نىسانداردىڭ جارتىسى سالىنىپ ٴبىتىپ، پايدالانۋعا بەرۋگە دايىن تۇر.

ەكونوم-كلاسس ساناتىنداعى تاعى ٴبىر كوتتەدج قالاشىعى – «قاراسۋ» كەنتى. مۇندا ساتىپ الۋشىلارعا باسپانانىڭ ەكى ٴتۇرى ۇسىنىلادى: اۋدانى 77 شارشى مەترگە دەيىنگى تاۋنحاۋستار نەمەسە اۋدانى 154 شارشى مەتر بولاتىن جەكە ۇيلەر. رەيتينگتەگى وزگە كەشەندەردەن ايىرماشىلىعى – «قاراسۋ» كوتتەدجدى كەنتى قالانىڭ تومەنگى بولىگىندە، سولتۇستىك اينالىم اۋدانىندا ورنالاسقان. بۇل كەنتتە باسپانانىڭ قۇنى – 165 پەن 190 مىڭ تەڭگەنىڭ ارالىعىندا. كوتتەدج قالاشىعى ٴىشىنارا پايدالانۋعا بەرىلگەن.

«كوتتەدجدى كەنتتەر مەن تاۋنحاۋستار قازاقستاندىقتار اراسىندا ايتارلىقتاي تۇراقتى سۇرانىسقا يە. بۇل، ٴبىزدىڭ ويىمىزشا، مۇنداي تۇرعىن ٴۇي كەشەندەرىنىڭ رەسپۋبليكامىزدا قالا سىرتىندا ورنالاساتىندىعىمەن بايلانىستى. سالىستىرار بولساق، مىسالى، تمد-نىڭ باسقا ەلدەرىندە كوتتەدجدەر مەن تاۋنحاۋستار ادەتتە قالا سىرتىنداعى باسپانا سانالادى. قازاقستاندا جىلجىمايتىن مۇلىكتىڭ وسىنداي ٴتۇرىن تاڭداي وتىرىپ، «كەڭ جەردە» تۇرعانداي، سونىمەن بىرگە، قالا ينفراقۇرىلىمىنان قول ۇزبەگەن جاعدايدا ٴومىر سۇرۋگە بولادى»، - دەپ ەسەپتەيدى homsters.kz ونلاين-سەرۆيسىنىڭ قازاقستاندىق وكىلدىگىنىڭ جەتەكشىسى ولەسيا مەلنيكوۆا.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي