USD 314.09 EUR 330.05 RUB 5.43
استانا:

تاعىلىمى مول ۇستاز!

قازىرگى زاماندا اركىم ٴار نارسەمەن ماقتانىپ جاتادى. بىرەۋ بالكىم - كولىگىمەن، بىرەۋ بالكىم - وزگە ەلدە ٴبىلىمىن تولىقتىرۋىمەن ، ەندى ٴبىرى – ٴوزىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىمەن. مەن دە ٴبىر ماقتانىپ كورەيىنشى. ارينە، مەنىكى قاراپايىم دەرسىز، دەگەنمەن مەنىڭ ماقتانىشىم – وزگەشە، ويتكەنى مەن ٴوزىمنىڭ جاقسى كورەتىن ۇستازىممەن ماقتانامىن!

قۇس شارلاپ اسپاندى،
كۇز ايى باستالدى.
ٴبىرىنشى قوڭىراۋ
وقۋدى باستادى.

الاقاي، كەلىڭدەر:
كلاسقا ەنىڭدەر.
بالالىق ٴومىردىڭ
باقىتىن كورىڭدەر! –

دەپ باستالاتىن ولەڭ جولدارى بارىنە تانىس بولار. ارينە بۇل كىسىنى تانىمايتىن ادام جوق شىعار. بالالار ادەبيەتىندە وزىندىك ويىپ تۇرىپ الار ورنى بار، اقىن، پروفەسسور، عالىم – ۇستاز - ٴادىباي تابىلديەۆ. مىنە، وسى كىسىنىڭ اسەرلى اڭگىمەلەرىن، ٴدارىسىن تىڭدادىم دەپ ماقتانعالى وتىرمىن!

قارا شاڭىراق قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە ٴبىلىم شىڭداۋ ٴبىر باقىت بولسا، عالىم-ۇستاز ٴا. تابىلديەۆتىڭ ٴدارىسىن تىڭداۋ ٴوز الدىنا باعىمىزدىڭ جانعانى دەپ بىلەمىن.

ۇستىنە تاپ-تۇيناقتاي قىلىپ كيگەن كوستيۋم شالبارىمەن نىق باسىپ ٴدارىس زالىنا كىرىپ كەلە جاتىرعان 90 جاستاعى كىسىنى كوز الدىڭىزعا ەلەستەتىڭىز. جاسىن 90 دا دەپ ايتقانىممەن قيمىلى وتە شيراق كىسى. ٴدارىس زالىنا كىرىپ كەلىپ، قولدارىنداعى كىتاپتاردى ۇستەلىنىڭ ۇستىنە اسىقپاي قويىپ، قىر تۇسپەگەن سۇر كوستيۋم قالتاسىنان ىڭعايلى، شاعىن تاراعىن الىپ، تالاي جىلعى ەڭبەكتىڭ، اسقان دانالىقتىڭ، ادەمى قارتتىقتىڭ بەلگىسىندەي بولعان اق تۇسكەن قويۋ شاشىن ٴسانىن كەلتىرىپ ارتقا قاراي تاراپ، تۇزەپ، ٴبىر كۇلىپ الادى. ٴدال وسى ساتتە ونىڭ وسى ٴبىر قيمىلىن جاتتاپ العان سۋتدەنتتەر، بەلگى بەرىلگەندەي ٴبىر مەزەتتە ورىندارىنان تۇرادى. ەرتەگىلەردە ايتىلار، كوپتى كورگەن دانا قارتتاردىڭ بەينەسىندەي جارقىن ٴجۇزدى وسى كىسى ٴدال سول ساتتە ٴوزىنىڭ قوڭىر داۋسىمەن «امانسىڭدار ما؟!» دەپ اۋديتورياداعى ستۋدەنتتەرگە سالەم بەرەدى. قالىپتاسقان داستۇرمەن وسىنى كۇتىپ تۇرعان ستۋدەنتتەر جارقىن داۋىستارىمەن، ٴبىر دەممەن: «ارمىسىز، ۇستاز!» دەپ ٴوزارا سالەمدەسىپ العاننان سوڭ، ۇيرەتەرى كوپ، تاعىلىمدى، كەزەكتى ٴبىر ٴدارىس باستالىپ تا كەتەدى.

ٴا.تابىلدى ۇلى بىزگە «ەتنوپەداگوگيكا» كۋرسى بويىنشا ٴوزىنىڭ بار بىلگەنىن ۇيرەتىپ، ٴدارىس وقىعان بولاتىن. قازاق ەتنوپەداگوگيكاسىنىڭ نەگىزىن سالۋشى رەتىندە عالىمنىڭ ٴوز اۋزىنان وسى كۋرس بويىنشا ٴدارىس تىڭداۋ ٴبىزدىڭ بولاشاق قازىرگى زاماندا مامان رەتىندە قالىپتاسۋىمىىزعا ٴوز نەگىزىن سالدى دەپ ويلايمىن.

ٴوز ارامىزدا ٴا. تابىلدى ۇلىن «اتامىز» دەپ ايتىپ العانبىز. «ەرتەڭ اتانىڭ ساباعىنا بارايىق» دەپ توبىمىزبەن بىرگە ماز-مەيرام بولامىز.

ٴدارىس بارىسىندا قازاق ۇلتىنىڭ ەرەكشەلىگى، تازالىعى، مادەنيەتى جايلى اڭگىمە قوزعالسا، نە بولماسا سۇراققا جاۋاپ بەرىپ تۇرعان ستۋدەنت قازاق ۇلتىنىڭ سالت-داستۇرلەرىنىڭ ەرەكشەلىگىن سيپاتتاپ بەرسە اتامىز تاراپىنان انىق، قوڭىر داۋىسپەن : «دۋ قول شاپالاق!» دەگەن ٴسوز ەستيسىز. ٴدارىس زالىندا وسى كەزدە ماقتانىشتىڭ ، ۇلتجاندىلىقتىڭ كورىنىسى سەزىلەدى. سىزگە سول ٴسوزدى ەستىپ كورۋ كەرەك. ول كىسىنىڭ اۋزىنان ۇنەمى ۇلتىمىزدىڭ ۇلىقتىعىن، دانالىعىن ەستىپ جۇرەمىز. ٴدارىس زالىندا قازاقتىڭ قارا كوز قىزدارى كوپ وتىرامىز، وسىعان وراي اتامىز دا بىزە «اينالايىن، قاراقتارىم، سەندەر ەلدىڭ، ۇلتتىڭ بولاشاعىسىڭدار، ۇلتتىڭ ايناسى وزدەرىڭ» دەپ بىزگە ۇنەمى اقىلىن ايتىپ وتىرادى. قىز تاربيەسىنە قاتىستى قازاق حالقىنىڭ دانالىعىن، ونىڭ ٴوزى ٴبىر ۇلكەن مەكتەپ ەكەنىن دە اتامىزدىڭ اۋزىنان ٴجيى ەستيمىز.

بۇل كىسىنىڭ ەسىمى مەكتەپ قابىرعاسىندا وقىپ جۇرگەن كەزدە تانىس بولاتىن. بالالار ادەبيەتىندە وزىندىك ورنى بار دەپ بىلەمىن. ول كىسىنىڭ «قويان قالاي نويان بولدى»، «سىرلى قالا»، «عارىشقا ساياحات»، «تاڭعاجايىپ ەرتەگى» سەكىلدى ەرتەگىلەرى ەسىمدە قالىپتى. ودان بولەك اقىننىڭ مەكتەپ باعدارلاماسىنداعى وقۋشىعا تۇسىنىكتى، ايقىن ەتىپ شىعارىلعان ولەڭدەرى دە ٴوز الدىن بولەك اڭگىمە. سونىمەن قاتار ٴا. تابىلدى ۇلىنىڭ جۇمباقتارى دا بار ەكەنى كوپشىلىككە ٴمالىم.

عالىم-ۇستازدىڭ ٴوز بويىنا جيناعان جوعارى بىلىمدىلىك، ۇلتجاندىلىق، وسكەلەڭ ۇرپاقتى تاربيەلەۋدەگى جاۋاپكەرشىلىگى بەرگەن ٴاربىر دارىستەرىندە بايقالىپ تۇراتىن. وسكەلەڭ ۇرپاقتى بولاشاقتا تاربيەلەيتىن ماماندار بولعاننان سوڭ ٴاربىر دارىستە بالا تاربيەلەۋدە ۇلتتى تاربيەلەپ جاتقانىمىزدى ۇمىتپاۋدى ۇنەمى ەسىمىزگە سالادى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي